Menu

Prawilny

strona prawna

header photo

Postępowanie o nakazanie wypłaty do rąk wnioskodawcy wynagrodzenia za pracę

Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne powstało przy rozpoznawaniu przez Sąd Apelacyjny zażalenia uczestnika postępowania Tomasza C. na postanowienie Sądu Okręgowego we W. z dnia 13 marca 2007 r., którym Sąd ten stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę z wniosku Krystyny C. o nakazanie wypłacania do rąk wnioskodawczyni wynagrodzenia za pracę przypadającego uczestnikowi, do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w O., jako wyłącznie właściwemu.
Wnioskodawczyni wystąpiła z przedmiotowym wnioskiem w dniu 10 listopada 2006 roku do Sądu Rejonowego w O. W dniu 1 lutego 2007 roku uczestnik postępowania złożył w Sądzie Okręgowym we W. pozew o rozwód jego małżeństwa z wnioskodawczynią oraz wystąpił do Sądu Rejonowego w O. o przekazanie, na podstawie art. 445 § 1 k.p.c., wniosku o nakazanie wypłacania wynagrodzenia do Sądu Okręgowego, przed którym zawisła sprawa o rozwód i jego oddalenie. Na podstawie art. 445 § 2 k.p.c. wniósł nadto o zawieszenie postępowania w tej sprawie, co do roszczeń o wypłatę wynagrodzenia za okres przed wytoczeniem powództwa o rozwód. Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 7 lutego 2007 roku przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do toczącego się postępowania o rozwód.
Sąd Apelacyjny wskazał, że w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym wątpliwość budzi w szczególności to, czy postępowanie z art. 28 k.r.o. należy do postępowań sądowych o zaspokojenie potrzeb rodziny wymienionych w art. 445 § 1 i 2 k.p.c., a więc czy w razie zawiśnięcia sprawy o rozwód podlega ono obligatoryjnemu przekazaniu do Sądu Okręgowego na podstawie art. 445 § 1 k.p.c. Przytoczył stanowisko wyrażone w tej kwestii przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86 (OSNC 1988, nr 4, poz. 42), z której wynika negatywna odpowiedź na to pytanie. Stwierdził, równocześnie, że możliwe jest także przyjęcie stanowiska przeciwnego, za którym się opowiedział. Prowadziłoby ono do wniosku, że zawiśnięcie sprawy o rozwód wyłącza możliwość rozpoznania sprawy obslugaprawna.net.pl opartej na art. 28 k.r.o. przez sąd rejonowy i powoduje jej przekazanie do rozpoznania sądowi okręgowemu do postępowania rozwodowego na podstawie art. 445 k.p.c. Celem tego przepisu jest bowiem skoncentrowanie wszelkich postępowań w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny w jednym postępowaniu rozwodowym i zapobieżenie sytuacji, w której równocześnie toczą się dwa procesy o to samo.

blog post

Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Info

"Powinność liczenia się z obowiązkiem zwrotu", o którym mowa w art. 409 k.c., oznacza nie tylko sytuację, w której zobowiązana do zwrotu wiedziała, że korzyść jej się nie należy, jak również sytuację, gdy co prawda była subiektywnie przekonana, iż korzyść jej się należy, lecz na podstawie okoliczności sprawy obiektywnie powinna się liczyć z możliwością obowiązku zwrotu. O zakresie zwrotu decyduje więc powinność przewidywania obowiązku zwrotu, a nie jak w sytuacji określonej w art. 408 k.c. - stan wiedzy wzbogaconego. Wystarcza zatem ocena, iż przekonanie wzbogaconego co do prawnej podstawy jej uzyskania nie było uzasadnione w świetle obiektywnych okoliczności.